Ansæt en bredbåndskonsulent
Flere af de indsatser, der kan igangsættes i forhold til at styrke dækningen lokalt, lægger op til, at den enkelte kommune dedikerer ressourcer til området. I mange kommuner bliver opgaver i forbindelse med bredbånd varetaget af forskellige funktioner og afdelinger. Her er det oplagt at løfte disse aktiviteter ud af de enkelte funktioner og ansætte en bredbåndskonsulent eller som minimum at definere funktionen. Det sikrer fælles udnyttelse og er med til at udbrede og samle viden internt i kommunen.

En essentiel funktion for bredbåndskonsulenten er at gå på tværs af de organisatoriske skel i kommunen og sikre intern koordinering og viden om området. Dette kan blandt andet være i forbindelse med sagsbehandling, hvor bredbåndskonsulenten kan være med til at skabe klare rammer og ensartede procedurer, der sikrer et konstruktivt samarbejde med udbyderne.

Derudover kan konsulenten også fungere som kommunens primære kontaktperson i forhold til relevante aktører dvs. fungere som ”én indgang” til kommunen. Mobil- og bredbåndsoperatører samt borgere og virksomheder efterspørger en enkel indgang i forbindelse med henvendelser, og erfaringen viser, at man som konsulent kan understøtte en tæt og givtig dialog mellem kommune, borgere, virksomheder og udbydere.

Bredbåndskonsulenten kan også rådgive borgere og virksomheder om mobil- og bredbånd samt relevante puljer og ansøgningsprocedurer f.eks. i forbindelse med bredbåndspuljen. Arbejdet kan derudover også bestå i at understøtte og motivere lokale borgergrupper og ildsjæle omkring muligheden for at skabe bedre digital infrastruktur lokalt og fremme dialogen med markedet.

Konsulenten kan også have en central opgave i forhold til løbende at sikre overblik over dækningen og identificere områder i kommunen, hvor dækningen er mindre god, samt opbygge og vedligeholde et opdateret overblik over den digitale infrastruktur i kommunen, herunder masteplaceringer, mv. Informationer der kan være interessante for både borgere og udbydere.