Overblik over dækning

Det er et naturligt udgangspunkt at få en præcis og opdateret viden om, hvordan adgangen til mobildata og bredbånd er i forskellige dele af kommunen, når man ønsker at sætte dækningspro-blematikker på dagsordenen. Kortlægningen sikrer, at indsatser kan målrettes til områder med den største effekt.

Det er vigtigt, at man er opmærksom på forskellene ved mobildata og bredbånd. Bredbånd baseres primært på den kablede nedgravede infrastruktur og er enten fiber-, kabel-tv- eller kobber-forbindelser, men kan også leveres via teknologien fast trådløs. Leveres der internetadgang via fiberbredbånd, er der tale om en dedikeret båndbredde, som ikke deles med andre. Leveres der internetadgang via kabel-tv eller mobildata, er der derimod tale om en delt forbindelse, som deles med andre. Når forbindelsen – båndbredden – deles, betyder det, at hastigheden nedsættes alt efter, hvor mange der anvender nettet. Du kan læs mere om de forskellige former for teknologier her

Nedenfor er nogle af de redskaber, der kan bruges til at give overblik over dækningen i en kommune.

Tjekditnet.dk

Energistyrelsen lancerede i 2015 kortlægning på hjemmesiden tjekditnet.dk. På tjekditnet.dk kan man med en detaljeringsgrad helt ned på den enkelte husstand, erhvervsbygning eller fritidsbolig få vist bredbåndsdækningen. Kortlægningen giver mulighed for at få vist detaljerede oplysninger om upload/download hastigheder, teknologi og leverandørudvalg for hver enkelt adresse. Tjekditnet.dk giver ligeledes mulighed for at følge mobildækningen fra de fire operatører, både når det gælder tale og mobilt bredbånd.  Energistyrelsen har udviklet en ny funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk, som giver adgang til rådata om bredbåndsdækningen. Læs mere om hvordan du kan bruge data her.

Kortlægningen via tjekditnet.dk kan suppleres med data fra mastedatabasen om placeringen af eksisterende og planlagte mobilmaster. Desuden kan man i forhold til mobildækning også supplere med egne, lokale undersøgelser, hvor man spørger borgerne om deres oplevelser med at tale eller anvende mobilnettet til internetadgang. Eller man kan gennemføre en decideret teknisk måling af mobiltale- og datadækning.

Det anbefales desuden, at kommunen kortlægger sin egen digital infrastruktur, så kortlægningen af dækningen bliver så detaljere som muligt. Det kan fx være kommunens egne fiberringe mellem kommunale bygninger og institutioner eller passiv infrastruktur, der er lagt ned i forbindelse med gravarbejde fx i form af tomrør.

Mastedatabasen

Hjemmesiden mastedatabasen.dk viser placering af både eksisterende og planlagte mobilmaster. Det er muligt at få vist oplysninger for hver enkelt mast, om hvilke mobiloperatører, der har en basestation i masten og hvilke frekvenser, de anvender. Oplysninger om de planlagte master omfatter desværre ikke oplysning om, hvornår masten forventes at blive tages i anvendelse.

Borgerundersøgelser

Det er ikke kun vigtigt at få god mobildækning på adresser, hvor borgerne bor, men også på motorveje, parker og naturattraktioner, hvor borgerne kører, løber, går eller tilbringer deres fritid. Man kan derfor supplere de teoretiske dækningskort fra tjekditnet.dk med indmeldinger fra borgerne. Det kan gøres med en målekampagne organiseret af kommunen, hvor borgerne enten via en app eller hjemmeside rapporterer om områder, hvor dækningen opleves som dårlig – enten taledækning eller mobildatadækning.

Drivetest

En anden måde at indhente data om mobildækningen er ved at gennemføre mobilmålinger. Det kan gøres ved at gennemkøre en kommune med mobilmåleudstyr. Det er vigtigt, at der måles både på mobiltale og mobildatakvaliteten. I praksis er det ret ressourcekrævende at indhente måledata fra alle veje i en kommune. Man kan derfor optimere måleopgaven ved planlægge ruterne ud fra de indmeldinger, kommunen har om problemområder fra henholdsvis borgere og personale. I nogle kommuner har man eksempelvis valgt at lade skraldebiler køre med måleudstyr. Det er også muligt at få en ekstern leverandør til at foretage drivetest. Du kan læse mere om Viborg Kommunes erfaringer med drivetest her.

På tjekditnet.dk kan man med en detaljeringsgrad helt ned på den enkelte husstand, erhvervsbygning eller fritidsbolig få vist bredbåndsdækningen

Leverandørdialog

Mobil- og bredbåndsmarkedet er i konstant udvikling og leverandørerne udvikler løbende deres udbygningsplaner. Kendskab til disse planer kan i mange tilfælde være værdifulde i forhold til den kommunale planlægning, og omvendt kan kommunerne også påvirke leverandørernes planer for udbygning. En kommune kan derfor med fordel etablere kontakt og løbende være i dialog med de markedsaktører, der leverer mobil- og bredbåndsdækning i kommunen

Områder med dækningskrav ved seneste frekvensauktion

Energistyrelsen afholdt i første halvår af 2019 en frekvensauktion i frekvensområderne 700, 900 og 2300 MHz. Med frekvenserne i 700 og 900 MHz fulgte der en række områder med dækningskrav, hvor den vindende operatør skal dække med mindst 30 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload. På Energistyrelsens hjemmeside ligger der kort over de områder, hvor operatørerne senest i 2022 har forpligtet sig til at udbygge med mobildækning med angivelse af, hvilke operatører der er forpligtet hvor. Disse områder tages med i betragtning i forbindelse med udvælgelse af indsat-ser og indsatsområder.