Hvorfor er digital infrastruktur vigtig?

Den danske mobil- og bredbåndsinfrastruktur er i dag fundamental for samfundets digita-le udvikling. Dels er adgang og udnyttelse af den digitale infrastruktur en motor for en ud-vikling, der styrker erhvervsliv, vækst og beskæftigelse, bosætning og turisme, og yderli-gere udnyttelse af den digitale infrastruktur har store potentialer. Dels udbygger det of-fentlige i stigende grad selv services og tjenester ud fra en forudsætning om, at digital in-frastruktur er til stede.

Et eksempel på services fra den kommunale forvaltning ses i Teknik- og miljøforvaltningen, hvor der arbejdes på at anvende IoT til brug i vinterberedskab, klimasikring, miljøovervågning og smartere måder til at anvise parkering.

Et andet eksempel er inden for sundhedsvæsenet – både det nære og hospitalerne, hvor den demografiske udvikling, med en større andel af ældre medborgere, sætter sundhedsområdet un-der pres for udvikling af innovative digitale velfærdsløsninger. Brug af telesund-hed/telemedicinske løsninger forventes at blive stadig mere udbredt i den kommunale og regionale sundhedspleje, og muligheden for at gennemføre videokonsultationer og inkorporere data fra borgernes egne enheder har store perspektiver.

Med udgangspunkt i at adgang og udnyttelse af den digitale infrastruktur er fundamental for samfundets udvikling, samt at flere og flere af kommunens egne services forudsætter en tilstræk-kelig digital infrastruktur, må kommunerne tage stilling til, hvilken rolle de skal indtage. Skal kom-munen aktivt prioritere at fremme den digitale infrastruktur eller udelukkende lade markedskræfterne råde.

Mange kommuner i Region Hovedstaden er fortsat langt bagud i forhold til den målsætning, der er sat på nationalt niveau om, at alle danskere i 2020 skal have en bredbåndsadgang på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Eksempelvis har kun 67% af borgere og erhvervsadresser i Gribskov Kommune adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload
Tjekditnet.dk september 2019

Udbygning af digital infrastruktur er markedsdrevet

Den digitale infrastruktur er blevet kraftigt udbygget gennem de seneste 20 år, både hvad angår mobil- og bredbånd. Principperne for udbygning af digital infrastruktur er som udgangspunkt markedsdrevet og med en teknologineutral tilgang.

Den frie konkurrence er bestemmende for, hvor udbygningen sker, og der udrulles derfor i de om-råder, hvor der er en oplagt forretning i investeringen. I praksis har markedet svært ved at opnå en 100% dækning af alle adresser i Danmark og samtidig have en positiv forretningsmodel. Det efterlader områder med dårligt, udbygget digital infrastruktur, der står i vejen for, at alle borgere og virksomheder fuldt ud kan udnytte de muligheder, som digitalisering giver.