Hvordan fremmer kommunen den digitale infrastruktur?

Kommunen skal tage overordnet tage stilling til, hvilken rolle de vil indtage vedrørende digital infrastruktur. Skal kommunen aktivt prioritere at fremme den digitale infrastruktur eller udelukkende lade markedskræfterne råde?

Kommuner, der ønsker at arbejde aktivt med udbygningen af mobil- og bredbåndsdækningen lokalt, anbefales at udarbejde en strategi for digital infrastruktur med konkrete mål og beskrive ind-satsen i en handleplan. Formålet med en kommunal strategi på mobil- og bredbåndsområdet er at skabe klarhed og retning for, hvordan området prioriteres i kommunen.

Når mobil- og bredbåndsdækningen sættes på dagsordenen, kan det anbefales at søge en bred inddragelse af kommunens forvaltninger, da mulighederne ved en god, digital infrastruktur har betydning for mange af kommunens services. Samtidig vil en bredere tilslutning skabe et solidt af-sæt for at løfte behovet til det politiske niveau, hvor der kan sikres budget til gennemførsel af prioriterede aktiviteter.

Derudover kan det være en god idé at inddrage lokale interessenter, fx landsbyråd, foreninger og erhvervslivet. De kan være med til at klarlægge behovet for bredbåndsforbindelser og –hastigheder, hvilket kan bidrage til at sætte de rigtige mål i en videre strategi.

At udarbejde en strategi for digital infrastruktur består af flere faser – og vil som minimum omfatte følgende fire elementer:

1. Fastsætte overordnet målsætning

Det første kommuner, der ønsker at tage aktiv del i udbygningen af mobil- og bredbåndsdækningen, anbefales er at starte med at fastsætte lokale mål for indsatsen. Fastsættelsen af mål skaber klarhed over prioriteringen af opgaven i kommunen, ligesom det kan øge motivationen at have et mål, man arbejder på at indfri. En målsætning skaber også grundlag for, at arbejdet forankres i organisationen, og at der er nogle faste medarbejdere, der har ansvar for området.

Strategien og de efterfølgende handlemuligheder vil være betinget af, hvilke konkrete områder kommunen ønsker at prioritere:

  1. Forbedre bredbåndsdækningen i udvalgte dele af kommunen
  2. Forbedre mobildækningen – generelt eller i udvalgt dele af kommunen

Opstil dernæst de helt overordnede mål for strategien i kommunen. Det kan gøres ved at besvare nedenstående spørgsmål på en workshop på tværs af forvaltninger for at afklare udgangspunkt og ambitionsniveau.

  1. Hvordan tænker I jer den fremtidige kommune med endnu større brug af digitale ydelser til borgere, erhverv, turister og lokalsamfund? Hvilke muligheder vil det give, og hvad vil det kræve?
  2. Hvordan tænker I jer en fortsat udvikling af kommunen, med de muligheder en fuldt ud-bygget digital infrastruktur betyder for vækst erhvervsliv, turisme og lokalsamfund? Hvil-ke muligheder vil det give, og hvad vil det kræve?
  3. Hvor ligger kommunens prioriteter for at tilgodese de enkelte forvaltningers ansvarsområ-de?
  4. Hvilke redskaber og ressourcer har kommunen mulighed for at vælge for at forbedre den digitale infrastruktur?

2. Kortlægning over mobil- og bredbåndsdækningen

Kortlægning over mobil- og bredbåndsdækningen er et helt centralt element. Et detaljeret billede af den lokale mobil- og/eller bredbåndsdækning er væsentlig i forhold til at sikre en effektiv ind-sats. Gennem kortlægningen skabes overblik og status på, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen er i kommunen.

  • Er der områder med utilstrækkelig dækningen, og er der tale om både dårlig adgang til bredbånd og manglende mobildækning?
  • Hvor store områder er der tale om, og hvad er kendetegnende for områderne – det kan eksempelvis være områder med meget spredt bebyggelse, skov eller kuperet terræn?

Læs mere om, hvordan bredbåndsdækningen kan kortlægges her

3. Udarbejd handleplan og konkrete mål

Når man sammenholder resultatet af kortlægningen med de mulige indsatser, kan man lave et oplæg til en handleplan. De enkelte indsatser vurderes ud fra, hvilken effekt indsatsen vil have i forhold til de identificerede problemområder, og holdt op imod de ressourcer kommunen vil investere i indsatsen.

Kortlægningen har eksempelvis afdækket områder, hvor der både er dårlig bredbåndsdækning og dårlig mobildækning, og typisk er der en række mindre områder med lav bebyggelsesgrad, der har dårlig bredbåndsdækning. Her kan kommunen vælge at optimere kommunens sagsgange vedr. gravetilladelser, arealleje til masteopsætning m.m., der kan gøre det mere attraktivt for leve-randøren at investere i kommunen. Samtidig kan kommunen undersøge muligheden for at sætte master op i områder med både dårlig mobil- og bredbåndsdækning. En indsats der vil kunne bedre dækningen generelt.

Undersøg hvilke indsatser, der er mulige. Kommunerne har flere muligheder for at stimulere ud-bredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen, men omfanget af handlemuligheder er defineret af, om en kommune har mulighed for at tilføre området økonomiske ressourcer.

I forhold til kommunens ambitionsniveau og prioriteter, kan handlemulighederne opdeles i to niveauer:

  • Indsatser der koordinerer lokale og interne indsatser og kræver begrænsede ressourcer
  • Indsatser der kræver kommunal budgetramme

Ud fra dette arbejde bliver der skabt et grundlag for handleplanen med en prioritering af indsat-ser og konkrete mål for indsatserne.

I forbindelse med afklaring af indsatser, vil en dialog med de aktive mobil- og bredbåndsleverandører i kommunen være relevant for at høre, hvilke planer de har i kommunen, og hvilke indsatser der vil gøre det mere attraktivt for dem at investere i kommunen.

Find inspiration til konkrete indsatser her

4. Politisk indstilling og behandling

Der udarbejdes en politisk indstilling til behandling i byrådet ud fra handleplanen og de konkrete mål. For at fastholde fokus på området er det afgørende, at ejerskab for strategien forankres på højt niveau i organisationen, og at der øremærkes et budget til gennemførsel af prioriterede aktiviteter. Derfor skal indstillingen også omfatte forslag til den organisatoriske placering af opgaven.

Erfaringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede man i 2018 at skabe klarhed om retning for arbejdet med den digitale infrastruktur ved at udarbejde en handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunen.

Læs mere her